May

1~4: Nenbutsu Kyogen (Senbon Enma Do)

1~4: Shinsen-en Kyogen (Shinsen-en)

1~24: Kamogawa Odori Dance (Ponto-cho Kaburenjo Theatare)

2: Ochatsubo Dochu/parade of tea jars

3: Constitution Day

5: Jishu Mmatsuri Festival (Jishu Jinja Shrine)

5: Kodomo-no-hi/Children's Day

15: Aoi Matsuri/Hollyhock Festival

21: Gotan-e (Nishi Honganji Temple)