September

14: Manto-sai Festival (Hirano Shrine)

15: Konpira Kushi Matsuri/Comb Festival (Yasui Konpiragu Shrine)

Third Sunday: Hagi Matsuri/Bush Clover Festival (Nashinoki Shrine)

21: Reitai-sai Festival (Shiramine Shrine)

22 or 23: Higan/Autumn Equinox

22~23: Shinko-sai Festival (Seimei Shrine)

22~24: Meigetsu Kangetsu Sai/Moon Viewing Festival (Osawa Ike Pond area in Daikaku-ji Temple, 5PM~9PM, admission 500 yen)